Home Page

Darpariaeth Iechyd a Lles / Health and Wellbeing Provision

Darpariaeth / Provision

 

Some of our provisions for health and wellbeing are universal, meaning that all children across the school will have access to them as part of their curriculum provision. Sometimes we may feel that pupils need something extra, so we will provide small group or individual time to address these needs. Sometimes, we may feel that we need outside help from agencies to provide the support needed. In this case, we will always ensure that you as parents know about this and are happy for us to make a referral.

 

Mae rhai o’n darpariaethau ar gyfer iechyd a lles yn gyffredinol, sy’n golygu y bydd pob plentyn ar draws yr ysgol yn cael mynediad atynt fel rhan o’u darpariaeth cwricwlwm. Weithiau gallwn deimlo bod angen rhywbeth ychwanegol ar ddisgyblion, felly byddwn yn darparu amser grŵp bach neu unigol i fynd i’r afael â’r anghenion hyn. Weithiau, efallai y byddwn yn teimlo bod angen cymorth allanol arnom gan asiantaethau i ddarparu’r cymorth sydd ei angen. Yn yr achos hwn, byddwn bob amser yn sicrhau eich bod chi fel rhieni yn gwybod am hyn ac yn hapus i ni wneud atgyfeiriad.


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974