Home Page

Polisiau a Dogfennaeth Statudol / Policies and Statutory Documents

Mae polisiau ysgol yn llywio pob agwedd o fywyd yr ysgol. Dyma rai o'r polisiau pwysicaf .

School policies cover every aspect of school life!  Below are some of our most important policies for your information.

DIOGELU/ SAFEGUARDING

 

Mae Ysgol Penalltau wedi ymrwymo i sicrhau lles a diogelwch pob plentyn yn yr ysgol.

Fel pob ysgol yng Nghaerffili, rydym yn dilyn gweithdrefnau SEWSCB.

 

Bydd yr ysgol, yn y rhan fwyaf o amgylchiadau, yn ceisio trafod pob pryder am blentyn gyda rhieni . Fodd bynnag, gall fod amgylchiadau eithriadol pan fydd yr ysgol yn trafod pryderon gyda Gofal Cymdeithasol a / neu'r Heddlu heb wybodaeth rhieni (yn unol â gweithdrefnau Amddiffyn Plant). Bydd yr ysgol, wrth gwrs, bob amser yn anelu at gynnal perthynas gadarnhaol gyda'r holl rieni.

 

Mae polisi Diogelu'r ysgol ar gael isod neu ar gais gan swyddfa'r ysgol. Ceir nifer o bamffledi isod gall fod o help i chi ddeall y broses.

 

Uwch Berson Dynodedig (DSP) - Mrs Andrea Woods (Pennaeth)

Dirprwy Uwch Berson Dynodedig (DDSP) - Mrs Lowri Owen (Dirprwy Bennaeth) Mr Ashley Gittings (UDA)

Llywodraethwyr sydd â chyfrifoldeb am ddiogelu - Ms K Grindal (Cadeirydd).

 

 

Ysgol Penalltau is committed to ensuring the welfare and safety of all children in school.

All Caerphilly schools, follow the SEWSCB procedures.

 

The school will, in most circumstances, endeavour to discuss all concerns with parents about their children. However, there may be exceptional circumstances when the school will discuss concerns with Social Care and/or the Police without parental knowledge (in accordance with Child Protection procedures). The school will, of course, always aim to maintain a positive relationship with all parents.

 

The school's Safeguarding policy is available below or on request from the school office. We have also included some helpful leaflets to help explain procedures and concerns.

 

 

Designated Senior Person (DSP) – Mrs Andrea Woods (Headteacher)

Deputy Designated Senior Person (DDSP) – Mrs Lowri Owen (Deputy Headteacher) Mr Ashley Gittings (SLT)

Governors with responsibility for safeguarding - Ms K Grindal (Chair).


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974