Home Page

Gweledigaeth ac Amcanion/Vision and Aims

Hoffem rannu ein gweledigaeth a'n hamcanion gyda chi:

We want to share the school's vision and aims with you:

Ein gweledigaeth yw i greu amgylchedd diogel, cefnogol a hapus; lle gall disgyblion a staff ffynnu i gyflawni eu gwir botensial, wrth gael eu cefnogi,eu gwerthfawrogi a'u parchu.

 

Caiff holl ddisgyblion Ysgol Gymraeg Penalltau eu hannog i fod yn ddysgwyr annibynnol; sy'n meddwl yn greadigol er mwyn cyrraedd y safonau academaidd uchaf posibl a meithrin y sgiliau sydd eu hangen arnynt i fod yn ddysgwyr gydol oes.

 

We strive to create a safe, supportive and happy environment; where pupils and staff can develop to their full potential through support, encouragement and respect.

 

All learners at Ysgol Gymraeg Penalltau are encouraged to be independent learners who think creatively in order to achieve the highest possible academic standards and to develop the necessary skill to be life-long learners.

 

Ein Nodau

 • Meithrin parch ac angerdd dros yr iaith Gymraeg, treftadaeth a diwylliant ac i drin ieithoedd a diwylliannau eraill gyda pharch cyfartal.
 • Hyrwyddo a datblygu sgiliau llythrennedd (Cymraeg a Saesneg) a rhifedd  y disgyblion.
 • Rhoi cyfle i bob disgybl ddatblygu i'w botensial / photensial llawn ym mhob agwedd o'r cwricwlwm.
 • Annog parch, cyfrifoldeb a gonestrwydd a meithrin ym mhob disgybl pwysigrwydd ymddygiad a chwrteisi da.
 • Trin pob disgybl yn deg, gan sicrhau bod pob disgybl yn cael cynnig cyfle cyfartal, waeth beth yw eu gallu, rhyw, crefydd neu hil.
 • Darparu amgylchedd diogel, hapus a gofalgar i holl aelodau cymuned yr ysgol.
 • Creu cyfleoedd dysgu sy'n symbylu, yn ymgysylltu ac yn herio dysgwyr.
 • Annog pob plentyn i fod yn annibynnol, yn greadigol ac yn chwilfrydig drwy ddatblygu eu sgiliau meddwl: y gallu i brosesu gwybodaeth, rhesymu, ymholi a gwerthuso.

 

Our Aims

 • To encourage respect and passion for the Welsh language, our culture and heritage and to ensure that equal respect is shown towards other languages, cultures and religions.
 • To ensure pupils develop the necessary literacy and numeracy skills essential for every day life.
 • To give every child an opportunity to reach their full potential in all areas of the curriculum.
 • To promote respect, honesty and a sense of responsibility in every child and ensure high standard of behaviour and courtesy.
 • To treat every pupil fairly, ensuring equal opportunities for all regardless of ability, race, gender or sexual orientation, religion, cultural or economic background .
 • Provide a safe, happy and supportive environment for all members of the school community.
 • To provide stimulating and challenging learning opportunities.
 • To encourage every pupil to be independent, creative and inquisitive by developing their thinking skills; enabling them to process information, investigate, reason and evaluate.

 • Ysgol Gymraeg Penalltau,
 • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
 • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
 • Ffôn:  01443   862   974